Giới thiệu

Ban tổng giám đốc

1. Ông Thang Thanh Hà

 

Chức vụ : Tổng Giám đốc

 

Năm sinh : 1962

 

Nghề nghiệp : Kỹ sư điện công nghiệp, Kỹ sư thủy lợi

 

Quá trình công tác :

 

- Từ tháng 01/1987 - 11/1993 : Kỹ sư khảo sát và giám sát xây dựng công trình tại Trung tâm Năng lượng Công ty Điện lực 2 (nay là Công ty Tư vấn xây dựng điện 3)

 

- Từ tháng 12/1993 đến 5/1997: Nhân viên phòng Thanh tra bảo vệ - Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Nam)

 

- Từ tháng 06/1997 đến 12/1997: Phó phòng Thanh tra Bảo vệ - Công ty Điện lực 2

 

- Từ tháng 12/1997 đến 02/2001: Phụ trách Phòng Thanh tra Bảo vệ - Công ty Điện lực 2

 

- Từ tháng 02/2001 đến 03/2005: Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ - Công ty Điện lực 2

 

- Từ tháng 3/2005 đến 4/2010: Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ - Công ty Điện lực 2

 

- Từ tháng 4/2010 đến 6/2018: Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ - Tổng công ty Điện lực miền Nam

 

- Từ tháng 7/2018 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam

 

Công tác khác:

 

- Từ 2005 đến 2015: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam

 

- Từ 2005 đến 2015: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung

 

2. Ông Đào Hoàng Dũng

 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

 

Năm sinh: 1969

 

Nghề Nghiệp: Thạc Sĩ Điện Kỹ Thuật

 

Quá trình công tác:

 

- Từ tháng 04/1994 đến tháng 10/1996: Cán bộ đào tạo, Cán bộ kỹ thuật - Phòng KH-KT - Điện lực Bến Tre (nay là Công ty Điện lực Bến Tre).

 

- Từ tháng 11/1996 đến tháng 8/2004: Cán bộ đào tạo, Lao động tiền lương thuộc Phòng Tổ Chức – Hành Chính - Điện lực Bến Tre (nay là Công ty Điện lực Bến Tre).

 

- Từ ngày 20/08/2004 đến 30/8/2007: Phó trưởng phòng Tổ Chức – Hành Chính - Điện lực Bến Tre (nay là Công ty Điện lực Bến Tre).

 

- Từ ngày 01/9/2007 đến ngày 15/3/2012: Chuyên viên Phòng Tổ Chức Cán Bộ & Đào Tạo Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam).

 

- Từ ngày 16/3/2012 đến ngày 01/6/2016: Phó trưởng Ban Lao Động Tiền Lương Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

 

- Từ ngày 01/06/2016 đến 14/11/2021: Phó trưởng ban Tổ Chức và Nhân Sự Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

 

- Từ ngày 15/11/2021 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam