Thông tin SHP

Thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch covid-19 lần thứ 4

Ngày 24/5/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 260 /CV-CĐĐVN về việc thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch covid-19 lần thứ 4.

xem chi tiết xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2021

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2021

xem chi tiết xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2021

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2021

xem chi tiết xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2021

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2021

xem chi tiết xem chi tiết