Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2021

  • 11:35 - 05/05/2021
  • 577

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch giữa 2021 và 2020
Tháng 1 Luỹ kế đến tháng 1 Tháng 1 Luỹ kế đến tháng 1 Tháng 1 Luỹ kế đến tháng 1
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     2,863      
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     4,842      
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     8,893      
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     7,740      
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     19,516      
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     23,891      
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     31,272      
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     36,473      

 

 

Bài viết liên quan