Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2024

  • 11:46 - 06/03/2024
  • 865

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2024 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2023 Năm 2024 Chênh lệch giữa 2024 và 2023
Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2 Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2 Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 2,053 5,123 1,754 4,789 (-0,299) (-0,334)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 4,755 10,265 3,349 7,707 (-1,406) (-2,558)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 5,343 15,853 3,535 11,950 (-1,808) (-3,903)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 5,186 14,906 3,117 10,315 (-2,096) (-4,591)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 16,508 28,747 10,555 23,553 (-5,953) (-5,194)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 25,206 38,175 10,394 25,849 (-14,812) (-12,326)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 23,904 49,723 15,844 40,292 (-8,060) (-9,431)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 35,147 63,346 16,860 43,871 (-18,287) (-19,475)

 

 

Bài viết liên quan