Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2021

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2021

xem chi tiết xem chi tiết

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng của Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Nam (SHP)

xem chi tiết xem chi tiết

Thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch covid-19 lần thứ 4

Ngày 24/5/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 260 /CV-CĐĐVN về việc thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng của dịch covid-19 lần thứ 4.

xem chi tiết xem chi tiết