Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2021

  • 12:11 - 27/05/2021
  • 382

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch giữa 2021 và 2020
Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2 Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2 Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     1,742 4,605    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     4,106 8,948    
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     4,385 13,728    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     3,782 11,522    
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     13,681 33,197    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     16,332 40,223    
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     19,808 51,530    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     24,220 60,693    

 

 

Bài viết liên quan