Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2021

  • 08:35 - 11/01/2022
  • 713

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch giữa 2021 và 2020
Tháng 12 Luỹ kế đến tháng 12 Tháng 12 Luỹ kế đến tháng 12 Tháng 12 Luỹ kế đến tháng 12
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     6,309 70,735    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     8,757 83,962    
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     18,817 193,893    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     16,064 157,189    
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     22,800 382,939    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     26,779 416,525    
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     47,926 647,567    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     51,600 657,676    

 

 

Bài viết liên quan