Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2021

  • 21:32 - 04/12/2021
  • 577

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch giữa 2021 và 2020
Tháng 8 Luỹ kế đến tháng 8 Tháng 8 Luỹ kế đến tháng 8 Tháng 8 Luỹ kế đến tháng 8
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     9,145 37,035    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     7,713 49,159    
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     20,498 99,257    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     14,968 80,524    
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     55,297 203,192    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     57,961 227,632    
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     84,940 339,484    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     80,642 357,315    

 

 

Bài viết liên quan