Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2021

  • 12:26 - 27/05/2021
  • 550

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch giữa 2021 và 2020
Tháng 4 Luỹ kế đến tháng 4 Tháng 4 Luỹ kế đến tháng 4 Tháng 4 Luỹ kế đến tháng 4
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     2,332 8,599    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     5,189 18,472    
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     10,339 27,773    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     9,093 24,626    
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     16,146 50,229    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     18,791 60,778    
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     28,817 86,601    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     33,073 103,876    

 

 

Bài viết liên quan