Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2021

  • 12:22 - 27/05/2021
  • 567

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch giữa 2021 và 2020
Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3 Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3 Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     1,662 6,267    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     4,335 13,283    
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     4,156 17,434    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     4,011 15,533    
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     0,886 34,083    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     1,764 41,987    
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     6,704 57,784    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     10,110 70,803    

 

 

Bài viết liên quan