Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2021

  • 21:09 - 04/12/2021
  • 484

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch giữa 2021 và 2020
Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5 Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5 Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     5,718 14,317    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     8,135 26,607    
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     16,480 44,253    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     14,142 38,768    
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     9,418 59,647    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     10,774 71,552    
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     31,616 118,218    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     33,051 136,927    

 

 

Bài viết liên quan