Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2024

  • 15:23 - 08/04/2024
  • 1305

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2024 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2023 Năm 2024 Chênh lệch giữa 2024 và 2023
Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3 Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3 Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 1,519 6,642 1,180 5,969 (-0,339)  (-0,673)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 4,264 14,529 3,358 11,065 (-0,906) (-3,464) 
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 3,272 19,125 1,889 13,839 (-1,383) (-5,286)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 3,223 18,129 1,742 12,057 (-1,481)  (-6,072) 
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 12,281 41,028 9,625 33,178 (-2,656) (-7,850) 
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 14,554 52,729 9,403 35,252 (-5,151) (-17,477) 
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 17,072 66,795 12,694 52,986 (-4,378)  (-13,809)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 22,041 85,387 14,503 58,374 (-7,988)  (-27,013)

 

 

Bài viết liên quan