Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2022

  • 21:43 - 03/03/2022
  • 811

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2021 Năm 2022 Chênh lệch giữa 2022 và 2021
Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2 Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2 Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 1,742  4,605 3,126 6,758 1,384 2,153
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 4,106  8,948 5,324 11,306 1,218 2,358
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 4,385 13,728 7,932 18,896 3,574 5,168
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 3,782 11,522 7,361 17,154 3,579 5,632
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 13,681 33,197  22,407 41,676 8,726 8,497
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 16,332  40,223 34,940 62,058 18,608 21,835
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 19,808  51,530  33,465 67,330 13,657 15,800
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 24,220  60,693 47,625 90,518 23,405 29,825

 

 

Bài viết liên quan