Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2022

  • 22:47 - 05/04/2022
  • 828

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2021 Năm 2022 Chênh lệch giữa 2022 và 2021
Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3 Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3 Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 1,662 6,267  3,040 9,798 1,378   3,531
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 4,335  13,283  5,951 17,257  1,616 3,974 
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 4,156 17,434  9,066 27,962  4,910  10,528
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 4,011 15,533 8,573 25,727 4,562  10,194 
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 886 34,083  21,517 63,193  20,631 29,110 
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 1,764 41,987 34,844 96,902  33,080 54,915 
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 6,704 57,784  33,623 100,953 26,919   43,169
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 10,110 70,803  49,368 139,886 39,258   69,083

 

 

Bài viết liên quan