Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2023

  • 14:35 - 07/08/2023
  • 1723

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2023 Chênh lệch giữa 2023 và 2022
Tháng 7 Luỹ kế đến tháng 7 Tháng 7 Luỹ kế đến tháng 7 Tháng 7 Luỹ kế đến tháng 7
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 8,958 35,926 8,597 23,793 (-0,361) (-12,133)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 7,557 49,246 7,278 38,341 (-0,279) (-10,905)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 22,943 109,880 26,011 89,090 3,068 (-20,790)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 17,548 95,484 20,211 79,704 2,663 (-15,780)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 41,736 181,781 51,784 164,670 10,048 (-17,111)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 55,665 252,397 60,789 186,380 5,124 (-66,017)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 73,637 327,587 86,392 277,553 12,755 (-50,034)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 80,770 397,127 88,278 304,425 7,508 (-92,702)

 

 

Bài viết liên quan