Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2023

  • 09:44 - 07/03/2023
  • 1444

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2023 Chênh lệch giữa 2023 và 2022
Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2 Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2 Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 3,126 6,758 2,053 5,123 (-1,073) (-1,635)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 5,324 11,306 4,755 10,265 (-0,569) (-1,041)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 7,932 18,896 5,343 15,853 (-2,589) (-3,043)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 7,361 17,154 5,186 14,906 (-2,175) (-2,248)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 22,407 41,676 16,508 28,747 (-5,899) (-12,929)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 34,940 62,058 25,206 38,175 (-9,734) (-23,883)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 33,465 67,330 23,904 49,723 (-9,561) (-17,607)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 47,625 90,518 35,147 63,346 (-12,478) (-27,172)

 

 

Bài viết liên quan