Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2022

  • 13:56 - 03/11/2022
  • 1453

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2021 Năm 2022 Chênh lệch giữa 2022 và 2021
Tháng 10 Luỹ kế đến tháng 10 Tháng 10 Luỹ kế đến tháng 10 Tháng 10 Luỹ kế đến tháng 10
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 9,561 55,823 9,408 63,845 (-0,153)  8,022 
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 7,687 64,268 6,869 71,725 (-0,818)  7,457 
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 26,143 150,647 25,530 186,124 (-0,613)  35,477 
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 22,137 120,928 22,162 156,568 0,025  35,640
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 55,927 313,854 45,077 324,140  (-10,880) 10,286 
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 59,430 344,935 48,616 410,865 (-10,814) 65,930 
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 91,631 520,324 80,015 574,109 (-11,616)  53,785 
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 89,254 530,131 77,647 639,176 (-11,607) 109,045 

 

 

Bài viết liên quan