Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2022

  • 10:59 - 07/05/2022
  • 737

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2021 Năm 2022 Chênh lệch giữa 2022 và 2021
Tháng 4 Luỹ kế đến tháng 4 Tháng 4 Luỹ kế đến tháng 4 Tháng 4 Luỹ kế đến tháng 4
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 2,332  8,599  4,526 14,324  2,194 5,725 
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 5,189  18,472  7,091 24,324 1,902   5,852
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh  10,339 27,773  13,408 41,370  3,069  13,597
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 9,093  24,626  12,590 38,317  3,497 13,691 
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh  16,146  50,229 17,347 80,540 1,202   30,311
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng  18,791 60,778  23,666 120,568  4,875 59,790 
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh  28,817 86,601  35,281 136,234  6,464 49,633 
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng  33,073 103,876  43,347 183,233  10,274 79,375 

 

 

Bài viết liên quan