Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2022

  • 21:22 - 05/07/2022
  • 1466

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2021 Năm 2022 Chênh lệch giữa 2022 và 2021
Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6 Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6 Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 6,574 20,891 6,050 26,968 (-0,524) 6,077
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 8,921 35,528 8,469 41,689 (-0,452) 6,161
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 13,941 58,194 23,459 86,937 9,518 28,743
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 12,022 50,790 20,502 77,936 8,480 27,146
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 40,177 99,824 32,619 140,045 (-7,558) 40,221
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 44,486 116,038 42,899 196,732 (-1,587) 80,694
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 60,692 178,909 62,292 253,950 1,600 75,041
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 65,429 202,356 71,870 316,357 6,441 114,001

 

 

Bài viết liên quan