Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2022

  • 09:57 - 06/08/2022
  • 1341

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2021 Năm 2022 Chênh lệch giữa 2022 và 2021
Tháng 7 Luỹ kế đến tháng 7 Tháng 7 Luỹ kế đến tháng 7 Tháng 7 Luỹ kế đến tháng 7
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 6,999  27,890  8,958 35,926 1,959 7,946
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 5,918 41,446 7,557 49,246 1,639 7,800
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 20,565 78,759  22,943 109,880 2,378 31,121
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 14,766 65,556 17,548 95,484 2,782 29,928
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 47,441 147,265  41,736 181,781 (-5,705) 34,516
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 53,633 169,671 55,665 252,397 2,032 82,726
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 75,005 253,914 73,637 327,587 (-1,368) 73,673
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 74,317 276,673  80,770 397,127 6,453 120,454

 

 

Bài viết liên quan