Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2022

  • 16:25 - 06/09/2022
  • 1516

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2021 Năm 2022 Chênh lệch giữa 2022 và 2021
Tháng 8 Luỹ kế đến tháng 8 Tháng 8 Luỹ kế đến tháng 8 Tháng 8 Luỹ kế đến tháng 8
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 9,145 37,035 9,364 45,290 0,219 8,255
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 7,713 49,159 7,895 57,141 0,182 7,982
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 20,498 99,257 25,596 135,476 5,098 36,219
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 14,968 80,524 18,711 114,195 3,743 33,671
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 55,297 203,192 49,622 231,403 (-5,675) 28,211
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 57,961 227,632 56,659 309,056 (-1,302) 81,424
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 84,940 339,484 84,582 412,169 (-0,358) 72,685
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 80,642 357,315 83,265 480,392 2,623 123,077

 

 

Bài viết liên quan