Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2023

  • 14:19 - 10/02/2023
  • 1729

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2023 Chênh lệch giữa 2023 và 2022
Tháng 1 Luỹ kế đến tháng 1 Tháng 1 Luỹ kế đến tháng 1 Tháng 1 Luỹ kế đến tháng 1
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 3,632 3,632 3,070 3,070 (-0,562) (-0,562)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 5,982 5,982 5,510 5,510 (-0,472) (-0,472)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 10,964 10,964 10,510 10,510 (-0,454) (-0,454)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 9,793 9,793 9,720 9,720 (-0,073) (-0,073)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 19,269 19,269 12,239 12,239 (-7,030) (-7,030)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 27,118 27,118 12,969 12,969 (-14,149) (-14,149)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 33,865 33,865 25,819 25,819 (-8,046) (-8,046)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 42,893 42,893 28,199 28,199 (-14,694) (-14,694)

 

 

Bài viết liên quan