Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2022

  • 10:05 - 08/12/2022
  • 1202

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2021 Năm 2022 Chênh lệch giữa 2022 và 2021
Tháng 11 Luỹ kế đến tháng 11 Tháng 11 Luỹ kế đến tháng 11 Tháng 11 Luỹ kế đến tháng 11
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 8,603  64,426 7,288 71,133 (-1,315) 6,707
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 10,577 75,205 9,494 81,219 (-1,083) 6,014
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 24,429  175,076 19,417 205,541 (-5,012) 30,465
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 20,197 141,125 17,036 173,622 (-3,161) 32,497
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 46,285 360,139 28,491 352,631 (-17,794) (-7,508)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 44,811 389,746  42,285 453,150 (-2,526) 63,404
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 79,317 599,641  55,196 629,305 (-24,121) 29,664
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 75,585 606,076  68,815 707,991 (-6,770) 101,915

 

 

Bài viết liên quan