Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2024

  • 13:55 - 10/06/2024
  • 136

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2024 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2023 Năm 2024 Chênh lệch giữa 2024 và 2023
Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5 Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5 Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 2,283 10,406 2,206 9,314 (-0,077) (-1,092)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 5,202 23,767 4,685 18,955 (-0,517) (-4,812)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 16,038 43,187 17,392 36,649 1,324 (-6,538)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 15,281 41,173 14,744 31,529 (-0,537) (-9,644)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 18,082 70,184 6,067 50,193 (-12,015) (-19,991)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 16,411 82,162 6,544 51,375 (-9,867) (-30,787)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 36,403 123,777 25,665 96,156 (-10,738) (-27,621)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 36,894 147,102 25,973 101,859 (-10,921) (-45,243)

 

 

Bài viết liên quan